Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW) zaprasza na konferencję naukową nt.

Teoria i praktyka produkcji w gospodarce żywnościowej”,

ósmą z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”

Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2016 r. w Warszawie.

 

Zgłoszenia i referaty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl

Przesłane i zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w jednym z pięciu periodyków.

E N G L I S H V E R S I O N

registration_form_2016 Call_for_papers_2016 Komunikat_2016 Formularz_zgloszeniowy2016

DO POBRANIA

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Czynniki produkcji w gospodarce żywnościowej i ich rynki
 2. Konkurencja i konkurencyjność w sektorze rolno-żywnościowym
 3. Bezpieczeństwo żywnościowe
 4. Jakość i bezpieczeństwo żywności
 5. Tendencje w konsumpcji dóbr żywnościowych
 6. Publiczne wsparcie produkcji w sektorze rolno-żywnościowym
 7. Środowiskowe aspekty produkcji dóbr rolno-spożywczych
 8. Ryzyko w gospodarce żywnościowej
 9. Finansowanie produkcji w sektorze rolno-żywnościowym
 10. Opłacalność produkcji w gospodarce żywnościowej

Skład Rady Naukowo-Programowej

 • Dr hab. Alina Daniłowska prof. nadz. SGGW – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
 • Dr hab. Jarosław Gołębiewski prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Aldona Zawojska
 • Prof. dr hab. Jan Hybel prof. emerytowany SGGW
 • Dr hab. Włodzimierz Wójcicki – prof. emerytowany SGGW
 • Dr hab. Maria Zajączkowska – prof. emerytowany SGGW
 • Dr inż. Kinga Gruziel
 • Dr inż. Jacek Maśniak
 • Dr inż. Aneta Mikuła
 • Dr inż. Małgorzata Raczkowska

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:

Dr hab. Alina Daniłowska prof. nadz. SGGW

Sekretarze:

Dr inż. Aneta Mikuła

(+48) (22) 59 340 37

Dr inż. Piotr Adamczyk

(+48) (22) 59 340 37

Członkowie

 • Dr inż. Agnieszka Borowska,
 • dr inż. Mariusz Chądrzyński,
 • dr Ewa Ferens,
 • dr inż. Kinga Gruziel,
 • dr Andrzej Jędruchniewicz,
 • dr Anna Kłoczko-Gajewska,
 • dr Dorota Kmieć,
 • dr inż. Jacek Maśniak,
 • dr inż. Małgorzata Raczkowska,
 • dr Grzegorz Sobiecki,
 • dr Monika Utzig,
 • dr Michał Wielechowski,
 • dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal,
 • mgr inż. Anna Urbanek,
 • mgr Beata Horbowiec,
 • mgr Aneta Kalisiak,
 • mgr Przemysław Sałek,
 • mgr Krzysztof Sobczak,
 • mgr Adam Zając

Kalendarium konferencji

 • 30.06.2016 r. Zgłoszenie udziału w konferencji i przesłanie głównych tez artykułu (long abstract) – ok. 2500 znaków ze spacjami, na adres e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl
 • 15.07.2016 r. Akceptacja zgłoszonych streszczeń i kwalifikacja artykułów
 • 16.09.2016 r. Przesłanie pełnych tekstów artykułów na adres e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl
 • Do 16.09.2016 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie potwierdzenia.

 

Artykuły przesyłane po terminie nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia i artykuły prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kepg_konferencja@sggw.pl

 

PUBLIKACJA

Wszystkie artykuły podlegają podwójnej recenzji.

Artykuły (w języku polskim lub angielskim) po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w jednym z następujących czasopism:

 • Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia (15 pkt)
 • Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (14 pkt)
 • Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (13 pkt)
 • Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego (13 pkt)
 • Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (12 pkt)

Po kwalifikacji prosimy o przygotowanie artykułu zgodnie z wymogami wskazanego czasopisma znajdującymi się na stronie internetowej.

 

 

Warunkiem publikacji jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji.

Część referatów zostanie opublikowana po konferencji (w I kwartale 2017 roku).

Opłaty

Koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 1200 zł i obejmuje: publikację artykułu, uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz obiad.

Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji (w tym z możliwością wygłoszenia referatu) wynosi 300 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz obiad .

W przypadku uczestnictwa wielu współautorów artykułu, pełna opłata (1200 zł) dotyczy jednego autora, dla pozostałych osób opłata za uczestnictwo wynosi po 300 zł.

W przypadku niezakwalifikowania artykułu do publikacji pobrana będzie opłata organizacyjna

w wysokości 300 zł.

Nie przewiduje się publikacji artykułu bez udziału w konferencji.

Proces recenzji artykułu zostanie uruchomiony po otrzymaniu wpłaty.

Nie przewiduje się zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 1.11.2016r.

 

Opłaty należy wnosić na konto

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

Subkonto (dopisek: „kod pracy”): 507-20-080200-N00258-99

TYTUŁ: „opłata konferencyjna za 1. IMIĘ i NAZWISKO, 2. IMIĘ i NAZWISKO itd….”

Adres organizatora

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166, budynek 5
02-787 Warszawa

Tel. (+48) (22) 593 40 37

Fax (+48) (22) 593 40 31
e-mail: kepg@sggw.pl

Start

Szczegółowe informacje, w tym formularze zgłoszeniowe, wymogi edytorskie, program konferencji oraz dodatkowe informacje praktyczne są umieszczone na stronie WWW:

http://keipg.wne.sggw.pl/konferencje/


Konferencja Naukowa
Tytuł: Globalne i Narodowe Bezpieczeństwo Finansowe
Miejsce: Warszawa
Data:13 kwietnia 2016r.
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
[więcej] [program]