Obszary działalności naukowo – badawczej:
Zakład Ekonomii

 • Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa
 • System kredytowania rolnictwa
 • Zmiany zatrudnienia w rolnictwie Polski i UE
 • Źródła utrzymania ludności wiejskiej i rolniczej
 • Przemiany w gospodarce żywnościowej w Polsce i krajach europejskich
 • Podaż i spożycie produktów pochodzenia rolniczego
 • Zróżnicowanie dochodów rodzin rolniczych w krajach europejskich
 • Rozwój i funkcjonowanie rynku pracy na wsi
 • Uwarunkowania rozwoju rynku niszowych produktów niekonwencjonalnych w Polsce
 • Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, stan, możliwości, szanse i bariery
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Przemiany strukturalne w polskim handlu wewnętrznym po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Zakład Polityki Gospodarczej

 • Znaczenie instytucji w rozwoju gospodarki narodowej i jej sektorów
 • Polityka monetarna i fiskalna w Polsce i UE
 • Czynniki wpływające na obrót ziemią rolniczą w Polsce
 • Rynek finansowy i jego rola w przekształceniach strukturalnych rolnictwa
 • Finansowanie rolnictwa w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce
 • Rozwój infrastruktury finansowej na obszarach wiejskich
 • Rola pomocy społecznej w poprawie warunków bytu ludności (zamieszkującej na terenach wiejskich)
 • Ewaluacja działalności agencji płatniczych uczestniczących w realizacji wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w Polsce
 • Uwarunkowania wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce