Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW) zaprasza na międzynarodową konferencję naukową nt.

„WSPÓŁCZESNA EKONOMIA WSI I ROLNICTWA A DZIEDZICTWO WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO”,

szóstą z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”

Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2014 r. w Warszawie.

Zgłoszenia i referaty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl

Przesłane i zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w jednym z pięciu periodyków.

E N G L I S H V E R S I O N


DO POBRANIA


ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Reformy rolne w Polsce i na świecie – ujęcie historyczne.
 2. Wieś i rolnictwo wobec kryzysów gospodarczych.
 3. Ewolucja polityki agrarnej.
 4. Dobrobyt materialny i społeczny ludności wiejskiej.
 5. Drobne i duże gospodarstwa rolne ze stanowiska ekonomicznego.
 6. Aspekty ekonomiczne postępu i inwestycji w rolnictwie.
 7. Stosunki pracownicze w rolnictwie.

KOMITET ORGANIZACYJNY / KONTAKT

Przewodnicząca

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW

Tel. (+4822) 593 40 39

Sekretarze

Dr Małgorzata Raczkowska

tel. (+48) (22) 59 340 38

Dr Monika Utzig

tel. (+48) (22) 59 340 37

Sekretariat Katedry

tel. (+48) (22) 59 340 30

e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl


PUBLIKACJA

Wszystkie referaty podlegają podwójnej recenzji.

Referaty w języku polskim lub angielskim po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w jednym z następujących czasopism:

 • Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (8 pkt)WYMOGI
 • Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (8 pkt) – WYMOGI
 • Acta ScientiarumPolonorum – Oeconomia (10 pkt)WYMOGI
 • Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego (8 pkt)WYMOGI
 • Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (7 pkt)WYMOGI

Po zakwalifikowaniu referatu do konkretnego czasopisma autorzy będą poproszeni o dostosowanie formy artykułu do wymogów redakcyjnych.

Część referatów zostanie opublikowana po konferencji (w I kwartale 2015 roku).


KALENDARIUM KONFERENCJI

02.06.2014 Zgłoszenie udziału w konferencji i przesłanie głównych tez artykułu (longabstract) – ok. 2500 znaków ze spacjami

23.06.2014 Akceptacja zgłoszonych streszczeń

15.09.2014 Przesłanie pełnych tekstów artykułów

15.11.2014 Wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie potwierdzenia


OPŁATY

Koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 1200 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, publikacje oraz obiad.

Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji wynosi 300 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz obiad.

W przypadku niezakwalifikowania referatu do publikacji pobrana będzie opłata organizacyjna w wysokości 200 zł.

W przypadku uczestnictwa wielu współautorów artykułu, pełna opłata (1200 zł) dotyczy jednego autora, a dla pozostałych osób opłata za uczestnictwo wynosi 300 zł.

Nie przewiduje się publikacji bez udziału w konferencji.

Opłaty należy wnosić na konto:
Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa
Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230
Subkonto (dopisek: „kod pracy”) 507-20-080200-L00094-99
TYTUŁ: „opłata konferencyjna za 1. IMIĘ i NAZWISKO, 2. IMIĘ i NAZWISKO itd….”